:
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 044-661-312
กองสวัสดิการสังคม
นางสาววาทินี บุราสิทธิ์
หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ รก.ผอ.กองสวัสดิการสังคม
นางพิกุลแก้ว เถียรในเมือง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวอทิรัตน์ ขันน้อย
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ