:
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 044-661-312
สำนักปลัด
นางสาววิไลพร คู่วัฒนา
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
ส.อ.ใบวันคมน์ บุญคร่ำ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นายกฤตชัย เกษมรักษ์
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นางปัณฑิตา วีร์ฑิรภร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางศุภานัน ราชภักดี
นิติกรชำนาญการ
นางสาวอณิรดา นพคุณ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายอดิศักดิ์ สิงห์รัมย์
เจ้าพนักงานทะเบียนและบัตร
นางสาววรารณ์ มูลสนาม
เจ้าพนักงานธุรการ
จ.ส.อ.องอาจ ยูซูฟี
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
นายเกรียงศักดิ์ มหาวิรุฬห์ทรัพย์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน