:
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 044-115688
สำนักปลัด
นางสาววิไลพร คู่วัฒนา
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
ส.อ.ใบวันคมน์ บุญคร่ำ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นายกฤตชัย เกษมรักษ์
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นางราศี วีร์ฑิรภร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางศุภานัน ราชภักดี
นิติกรชำนาญการ
0872593737
นางสาวอณิรดา นพคุณ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
จ.ส.อ.องอาจ ยูซูฟี
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
นายอดิศักดิ์ สิงห์รัมย์
เจ้าพนักงานทะเบียนและบัตร
นายวัชระ บุบผาวาส
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นายศรชัย สิงหนาม
เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน