:
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 044-661-312
หัวหน้าส่วนราชการ
นายชัยยงค์ ชวนรัมย์
ปลัดเทศบาลตำบลลำปลายมาศ
044-660318
พ.จ.อ.โกเมนทร์ ซารัมย์
รองปลัดเทศบาลตำบลลำปลายมาศ
044-660319
พ.จ.อ.วรุณ ต่างประโคน
รองปลัดเทศบาลตำบลลำปลายมาศ
044-660320
นางสาววิไลพร คู่วัฒนา
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
044-660305
นายกิติภาส เสาโร
ผู้อำนวยการกองช่าง
044-660308
นายประพันธ์ เสรีวัฒน์
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
044-660311
นางเยาวภา ชาติประเสริฐ
ผู้อำนวยการกองคลัง
044-660307
นายเวชยันต์ สุขแจ่มใส
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
044-660309
นางปรียานันท์ ปรัชญาวงศ์ชัย
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
044-660310