:
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 044-661-312
กองคลัง
นางเยาวภา ชาติประเสริฐ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวศุภิสรา กิตติอุดมพันธ์
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางสาวสุนันญา คันธมาศน์
นักวิชาการคลังชำนาญการ
นางภัชราภรณ์ จันทร์จำเริญ
นักวิชาการคลังชำนาญการ
นายชัยวุฒิ รุ่งเช้า
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวศุจินันท์ สุวรรณพันธ์
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวพิมพ์มาดา มุ่งดี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นางสาวอุราภรณ์ ภาชนะพูล
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวสุรางคนา บัวบาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน