:
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 044-115688

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

 

วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลลำปลายมาศ

“เทศบาลตำบลลำปลายมาศ เป็นองค์กรท้องถิ่นที่ทำงานด้วยความมุ่งมั่น
ร่วมสร้างลำปลายมาศให้เป็นเมืองน่าอยู่ สู่ชุมชุนเข้มแข็ง สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี
มีสภาพแวดล้อมที่ยั่งยืน บริการพื้นฐานรอบด้าน บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล”

พันธกิจ

1.       ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐานให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต

2.       พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ชี้วัด

3.       ส่งเสริมการศึกษาและศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น

4.       ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนยกระดับรายได้

5.       พัฒนาศักยภาพของคนและความเข้มแข็งของชุมชน

6.       ส่งเสริมสร้างจิตสำนึกและจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

7.       พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม

8.       สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน

9.       บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสตรวจสอบได้

10.   จัดให้ประชาชนได้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ส่งเสริมวินัยทางสังคมส่งเสริมการเคารพกฎจราจร